Zuzana Háková - Vaše účetní

Zuzana Háková - účetnictví a daňová evidence

V rámci daňové evidence vám nabízím:

  • zaúčtování všech dodaných dokladů (přijatých a vydaných faktur, příjmových a výdajových pokladních dokladů, bankovních výpisů atd.)
  • vytvoření přehledu příjmů a výdajů
  • vytvoření přehledu o majetku a závazcích,
  • spočítání daní a přípravu daňového přiznání.Pokud máte zájem o vedení daňové evidence nebo zpracování účetnictví v Praze 4, neváhejte mě kontaktovat. Nabízím Vám profesionální služby podložené dlouholetou praxí.

Mám dlouho trvající praxi a řadu spokojených klientů. Napište mi s čím byste chtěli pomoci, určitě se dohodneme na podmínkách výhodných pro obě strany. 


Daňová evidence a vedení účetnictví

V čem se liší tyto pojmy

Právní úprava dělí účetnictví od roku 2004 na Účetnictví a Daňovou evidenci.

Daňová evidence

Účetnictví - Zuzana Háková

Daňová evidence nahradila jednoduché účetnictví, které bylo určeno pro malé podniky.

Tento účetní systém zachycoval účetní případy pouze na jednom účtu. Jeho cílem bylo podat přehled o příjmech a výdajích, o stavu majetku a o pohybu hospodářských prostředků.

Zákonné nároky na daňovou evidenci jsou oproti jednoduchému účetnictví o něco menší.

Cílem daňové evidence je zjištění základu daně z příjmů.

Účetnictví

Daňová evidence

Účetnictví nahradilo dříve používané podvojné účetnictví. V něm se účetní případy zachycují na dvou účtech (Má dáti x Dal).

Účetnictví se definuje jako činnost vedoucí k zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Jeho úkolem je tedy zachytit veškeré informace týkající se hospodářské činnosti. Tento účetní systém upravuje Zákon o účetnictví.

Účetnictví mohou vést jak fyzické, tak i právnické osoby, a to dobrovolně nebo v případě, že v minulém účetní období překročila výše jejich obratu 25 mil. Kč. Ze zákona pak účetnictví vedou všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku.

Povinnost vést účetnictví mají také fyziské osoby, kterým to ukládá zvláštní právní předpis.

Proč vést účetnictví?

Vedení účetnictví umožňuje porovnávat skutečný stav majetku se stavem zaneseným v účetnictví. Podává informace o zásobách, hotových penězích, nákladech a výnosech společnosti. Poskytuje také základní informace o tom, jak je podnik ekonomicky schopný, jaká je jeho finanční situace nebo jaké jsou jeho hospodářské výsledky.

Především ale informace pocházející z účetnictví slouží jako podklad pro finanční řízení a rozhodování o budoucnosti účetní jednotky.

Co obnáší daňová evidence

Daňovou evidenci upravuje zákon o dani z příjmu fyzických osob, který se ovšem věnuje pouze obsahu daňové evidence. Formu a způsob jejího vedení si pak každý poplatník zvolí sám.

Daňová evidence je určena pro fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. Kč, nejsou účastníkem sdružení, a které nejsou zapsány v Obchodním rejstříku.

Podle zákona o dani z příjmu fyzických osob, který tento systém upravuje, musí daňová evidence obsahovat:

  • údaje o příjmech a výdajích,
  • údaje o majetku, pohledávkách a závazcích.

Daňová evidence obnáší především zpracování jednoduchého účetnictví, komunikaci s úřady (sociální správa, zdravotní pojišťovny, finanční úřady), spolupráci s úřady při kontrolní činnosti a zpracování daňových přiznání.

Zákonné lhůty

Zákonné lhůty

Lhůta pro archivaci dokladů v daňové evidenci a účetnictví je odlišná. Je to dáno tím, že se každý systém řídí jiným zákonem.

Archivace v účetnictví se řídí zákonem o účetnictví, podle kterého podnikatel archivuje po konci účetního období:

  • 10 let účetní závěrku a výroční zprávu,
  • 5 let účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy a účetní záznamy.

V daňové evidenci se doklady uchovávají po dobu, po kterou lze poplatníkovi doměřit daň. Podle §47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, není možné daň vyměřit ani doměřit, nebo přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost podat daňové přiznání.

Telefon

+420 724 004 749

Hodnocení

Average: 4.8 (139 votes)